Gå videre til innhold
DNT får 10 millioner kroner til å vedlikeholde turisthytter på Østlandet. Bildet viser Gamle Høgevarde turisthytte. (Foto: DNT Drammen og omegn).
DNT får 10 millioner kroner til å vedlikeholde turisthytter på Østlandet. Bildet viser Gamle Høgevarde turisthytte. (Foto: DNT Drammen og omegn).

Nyhet -

Fra "Lesevenn" til vedlikehold av DNT-hytter - 26 prosjekter tildeles støtte

80,3 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 26 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor formålsområdene:

  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Idrett og lek

Følgende prosjekter får støtte:

IDRETT OG LEK

Prosjektet «En morsom omvei»: Tverga skal utvikle inntil åtte nyskapende nærmiljøanlegg for fri, utendørs aktivitet i samarbeid med blant annet kommuner og landskapsarkitekter, og medvirkning fra lokalbefolkningen. Prosjektet skal bidra til nye modeller og arbeidsmetoder for gode anlegg i Norge. Tverga får 15 millioner kroner til etablering av anleggene.

Mer innebandy for alle: I 2018 startet Norges bandyforbund et prosjekt på Østlandet, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, der lokale klubber gjennomfører nybegynnerkurs på skoler, SFO og i klubber. Målet er å få flere over i fast aktivitet samt å utvikle tilbud i flere klubber. Nå får de 3,3 millioner kroner til å videreføre prosjektet over hele landet over tre år.

NATUR OG FRILUFTSLIV

Vedlikehold av DNT-hytter: Mange av hyttene til Den Norske Turistforening på Østlandet har kommet opp i en vesentlig alder og har bruk for vedlikehold og oppgradering. Nå får DNT 10 millioner kroner til å vedlikeholde turisthytter på Østlandet for å sikre et varig og godt hyttetilbud.

Dagsturhytter: For å bidra til at flere får et turmål i nærområdet samarbeider Sparebankstiftelsen Hedmark, Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB om bygging av dagsturhytter. Målet er 46 hytter, en i hver kommune i Innlandet. Prosjektet er inspirert av et tilsvarende prosjekt i Sogn og Fjordane. Det tildeles 7,45 millioner kroner til dagsturhytter i kommuner i tidligere Oppland fylke.

Kulturlandskapsskolen: Gjennom Kulturlandskapsskolen lærer Oslofjordens Friluftsråd folk hvordan man skal skjøtte naturområder og om biologisk mangfold, og deltakerne er med og skjøtter friområder rundt Oslofjorden. Til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen og utvide til flere områder får Oslofjordens Friluftsråd nå 2,7 millioner kroner.

Spiselige vekster: Sanke er en app og en nettside som viser deg hvor du kan finne spiselige vekster i Oslo. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet utviklingen av tjenesten og nå får Sanke Ideelt 620.000 kroner til videreutvikling av Sanke.

Utstilling om klimaforskning: «Natur i endring» har som mål å kartlegge hvor skoggrensa går i dag. Dette er viktig informasjon for forskning på natur- og klimaendringer. Prosjektet tar i bruk folkeforskning i praksis, ved at alle som går i fjellet kan bidra gjennom å registrere endringer av skog- og tregrensen i Norge i en app. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet prosjektet og nå får Universitetet i Oslo 450.000 kroner til å presentere tematikken i en utstilling. Denne skal først fremvises på Klimahuset på Naturhistorisk museum, og deretter på Norsk fjellsenter i Lom.

Fisking og friluftsliv for ungdom: Camp Villaks har blitt arrangert av Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund siden 2015. På leirene lærer deltagere fra hele landet om fiske og friluftsliv og om hvordan ta vare på laksen og elva. Nå får de 151.400 kroner til fiskeutstyr.

NÆRMILJØ OG KULTURARV

Økt mangfold på kulturarvarrangementer: Kulturminnedagene arrangeres rundt om i landet av frivillige lag, foreninger, museer, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Nå får Norges Kulturvernforbund 3 millioner kroner som skal bidra til at arrangørene inkluderer flere minoriteter og barn og unge på sine kulturminnedager både som arrangører og som deltagere.

Økt matglede: Gjennom kursing og opplæring bidrar SunnereBarn til økt matglede og sunnere kosthold for barnehager og skolefritidsordninger. Opplæringsmateriellet er utviklet slik at det kan benyttes i lek sammen med barna og stimulerer til økt kjennskap om mat og smak. Greenudge Health får nå 2,5 millioner kroner til å spre kunnskap til flere SFOer og barnehager over hele landet.

Formidling av vikingtiden: Det nye Vikingtidsmuseet som planlegges på Bygdøy har ambisjon om å bli et verdensledende senter for formidling av vikingtiden. Universitetet i Oslo får 2,4 millioner kroner til å starte arbeidet med et utstillings- og formidlingsprosjekt for barn og unge i det nye Vikingtidsmuseet.

Kartlegging for bedre levekår: Forskningsrapporter og tilbakemeldinger om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson på bygda viser blant annet et behov for mer kompetanse. Et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen, Nesodden og fem andre kommuner i Follo skal kartlegge behovene til LHBT-personer i kommunene med mål om bedre levekår. Prosjektet skal også lage et verktøy som alle kommuner kan bruke for dialogarbeid med unge. Prosjektet får 1,7 millioner kroner til arbeidet som skal gå over fire år.

Evaluering av livsmestringsprogram: Windjammer er et livsmestringsprogram for ungdom som står i fare for å avbryte påbegynt utdanningsløp eller arbeidsliv, og innebærer en måneds lang seilas med Christian Radich. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere støttet programmet og tildeler nå 1 million kroner slik at FAFO kan dokumentere og måle effekten av det.

Økt kompetanse til foreldre: Mitt Valg er et pedagogisk opplegg som kurser profesjonelle og brukes av barnehager, skoler og idrettslag. Nå ønsker Stiftelsen Det Er Mitt Valg, som står bak programmet, å styrke også foreldrenes kompetanse om barns sosiale og emosjonelle utvikling. Stiftelsen får 1,45 millioner kroner til en digital plattform med verktøy og informasjon som blir gratis tilgjengelig for foreldre.

Opplæring i tresløyd for lærere: Senter for bygdekultur er en opplæringsbedrift for treskjærer- og smedfaget og de arrangerer håndverkskurs for barn, unge og voksne. Senteret skal nå starte et pilotprosjekt der kunst- og håndverkslærere i grunnskolen skal få opplæring i trearbeid og sløyd, og får 740.000 kroner til prosjektet.

Styrke barnas språk, lese- og skriveferdigheter: En Lesevenn er en frivillig fra Norske Kvinners Sanitetsforening som kommer til en skolefritidsordning, barnehage eller bibliotek for å lese høyt. Målet er å styrke barnas talespråk og lese- og skriveferdigheter. Sanitetskvinnene får nå 680.000 kroner til å videreføre Lesevenn-prosjektet.

KUNST OG KULTUR

Gjenskaper Astruptunet: Et omfattende kartleggingsarbeid av vegetasjonen på kunstneren Nikolai Astrups hjem i Jølster har gitt kunnskap om hva som fantes i hagen da han bodde på Astruptunet. Plassen var svært viktig i Nikolai Astrups kunst og nå får Sunnfjord kommune 10 millioner kroner til å rehabilitere og gjenskape hageanlegget og restaurere bygninger på tunet.

Avantgardesalen ferdigstilles: Henie Onstad Kunstsenter er i gang med å etablere et permanent visningsrom for formidling av Kurt Schwitters og avantgardekunstens historie, og har tidligere fått støtte til dette. Nå får kunstsenteret 5 millioner kroner til ferdigstilling av Avantgardesalen.

Ballettopplæring: Programmet «På tå hev» i regi av Den Norske Opera & Ballett omfatter både gratis ballettopplæring i grunnskolen, danseverksteder i videregående skoler, ferdighetsutvikling for danseinteressert ungdom og et utviklingsprosjekt for dansere. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt til satsingen siden starten. DNOB får 3,6 millioner kroner til å videreføre programmet de neste tre årene, hvor det skal utvides til blant annet barneskoler i Oslo, og med et tilbud til ungdommer med funksjonsnedsettelser.

Talentprogram for bevegelseskunstnere: Frikar X er et talentprogram innen tradisjonsdans og folkedans for profesjonelle, nyutdannede bevegelseskunstnere. Det ble opprettet i 2017 i samarbeid med Talent Norge og har hovedbase i Valdres. Programmet har tidligere fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB, og får nå 3 millioner kroner for årene 2020-2022.

Teater for skoleelever: Riksteatret inviterer skoleklasser fra ungdomsskoler og videregående skoler til å oppleve forestillinger rundt omkring i landet. Flere av forestillingene ledsages også av et pedagogisk opplegg. Teatret får nå 1,76 millioner kroner for å kunne invitere elever og lærerne deres til teaterforestillinger.

Jazzopplæring: Improbasen driver med jazzopplæring og har utviklet en egen pedagogisk metode for dette. De har blant annet tilbud hos kulturskoler landet rundt. Improbasen har tidligere mottatt støtte og får nå 1,2 millioner kroner til instrumenter og jazzopplæring for årene 2020-2023.

«Blikkåpnere»: Kunstformidlingsprogram for unge

Etter inspirasjon fra Blikopeners-programmet på Stedelijk Museum i Amsterdam gis det nå støtte til tilsvarende tilbud ved museer i Norge. Deltakere på mellom 16 og 19 år skal få opplæring og veiledning i å se og å formidle kunst fra sitt ståsted. Målet er at de skal få større interesse og forståelse for kunst og skape engasjement hos jevnaldrende.

  • Nasjonalmuseet For Kunst får 1.096.687 kroner til Blikkåpnere Oslo
  • Punkt Ø får 647.000 kroner til Blikkåpnere Moss
  • Sonja Henies Og Niels Onstads Stiftelsefår 559.000 kroner til Blikkåpnere Henie Onstad Kunstsenter
  • Lillehammer Kunstmuseum får 352.284 kroner til Blikkåpnere Lillehammer

Emner

Pressekontakt

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123