Gå videre til innhold
I 2022 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Lågøya i Oslofjorden slik at den nå er tilgjengelig for alle. DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd utvikler øya til et sted for friluftslivet. (Foto: Linn Holstad Hines/dntoslo.no)
I 2022 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Lågøya i Oslofjorden slik at den nå er tilgjengelig for alle. DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd utvikler øya til et sted for friluftslivet. (Foto: Linn Holstad Hines/dntoslo.no)

Pressemelding -

1,4 milliarder kroner til gode formål i 2022

Fremlagt årsregnskap viser at Sparebankstiftelsen DNB i 2022 bidro med 1 429,4 millioner kroner til allmennyttige formål, en økning på 391,5 millioner fra året før. Målt i tildelte midler til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

Bidragene i 2022 ble fordelt slik:

 • 1 019 millioner kroner ble tildelt til 2 818 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
 • 132,7 millioner til kjøp av Lågøya i Oslofjorden for å gjøre den tilgjengelig for allmennheten.
 • 195,2 millioner til allmennyttige investeringer, til kunst til museer og kjøp av strykeinstrumenter.
 • 95,5 millioner kroner til øvrige formålskostnader, herunder aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer.

Sparebankstiftelsen DNB var 20 år i 2022, og siden starten i 2002 har stiftelsen bidratt med 9,7 milliarder kroner til gode formål.

Årsrapport 2022

Tildelinger til gode formål i 2022

Hovedtyngden av bidragene fra Sparebankstiftelsen DNB blir gitt som tildelinger til organisasjoner og prosjekter rettet mot barn og unge, innenfor fire formålsområder: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv og Idrett og lek.

Stiftelsen har tre åpne søknadsrunder i løpet av året, og mottok 7161 søknader i 2022. Av disse fikk 2417 prosjekter tildelinger på til sammen 1 milliard kroner. Tiltak i de områdene som har bygget opp stiftelsens kapital skal prioriteres, og derfor gikk vel 80 prosent av tildelingene i 2022 til stiftelsens kjerneområde på Østlandet.

Kjøp av Lågøya i Oslofjorden

I 2022 utgjør allmennyttige investeringer til sammen 327,9 millioner kroner, mens tilsvarende beløp i fjor var 43,3 millioner kroner. Økningen i allmennyttige investeringer i 2022 skyldes kjøpet av Lågøya i Oslofjorden.

– Å kunne sikre en hel øy i Oslofjorden for allmennheten var en unik mulighet, og viser fordelen en uavhengig pengeutdelende stiftelse har, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

– Stiftelsen kan ta ansvar på andre områder enn det offentlige. Da Lågøya i Oslofjorden kom for salg i fjor, var det avgjørende at vi kunne ta en rask avgjørelse om å kjøpe øya. Nå vil den være tilgjengelig for alle, i generasjoner fremover, sier Støylen.

Resultat for 2022

Sparebankstiftelsen DNB har for 2022 et negativt resultat før skatt på 1 100,1 millioner kroner, mot et positivt resultat på 2 704,7 millioner kroner i 2021.

Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at føring av midler til tildelinger og aktivitetstiltak synliggjøres som en del av stiftelsens resultater.

Hovedkomponentene i regnskapet:

 • Anskaffede midler utgjør 59,4 millioner kroner og består av:
  • Utbytte fra DNB på 1 267,5 millioner kroner.
  • Verdiendring på finansielle investeringer samt gevinst og tap på salg av verdipapirer på minus 1 226,5 millioner kroner.
  • Øvrige finansposter på 18,4 millioner kroner.
 • Tildelinger og aktivitets- og øvrige formålskostnader utgjør 1 101,5 millioner kroner i 2022, mot 994,6 millioner kroner i 2021.
 • Formålsinvesteringer i stiftelsen og datterselskap er 327,9 millioner kroner, slik at samlede formålskostnader utgjør totalt 1 429 millioner kroner i 2022 (tildelinger, aktivitets-/øvrige formålskostnader og formålsinvesteringer) for stiftelsen med datterselskap. I 2021 var formålskostnadene 1 038 millioner kroner.
 • Samlede driftskostnader var 58 millioner kroner, noe som utgjør 4,1 prosent av formålskostnadene. I 2021 var driftskostnadene 53,6 millioner kroner.

Related links

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 37 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 9,7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350