Gå videre til innhold
Soul Sessions Oslo får støtte til sitt arbeid med å skape et sosialt fellesskap rundt streetdance. (Foto: Mikael Örtenheim)
Soul Sessions Oslo får støtte til sitt arbeid med å skape et sosialt fellesskap rundt streetdance. (Foto: Mikael Örtenheim)

Pressemelding -

397 store og små prosjekter for barn og unge tildeles støtte

Denne høsten tildeler Sparebankstiftelsen DNB 241 millioner kroner fordelt på 397 store og små prosjekter i regi av organisasjoner og lag.

Av de 985 søknadene stiftelsen mottok innen søknadsfristen 1. september får nå 397 organisasjoner tildelinger til prosjekter for barn og unge. Det betyr at 40 prosent av søknadene er innvilget.

De tildelte beløpene varierer fra 10.000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til utstilling og formidling på Kon-Tiki museet.

I 2021 har stiftelsen totalt tildelt 929 millioner kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Disse får støtte nå

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i hvert område (pdf-filer):

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Stiftelsen prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Aktivitetstiltak, klubbhus, håndverkstradisjoner, badekultur og lekeplasser

- Det er oppløftende å se de mange flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Håpet er at prosjektene som nå får støtte skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Idrettslag og andre idrettsorganisasjoner er den største mottakergruppen. Til sammen får 102 slike organisasjoner nå støtte, som først og fremst går til grasrotaktivitet i klubbene. Flere har søkt om støtte til oppgradering av klubbhus, og åtte idrettslag får støtte til tiltak som kan øke aktiviteten i klubbhuset.

Av andre mottakere kan nevnes museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

Et av stiftelsens satsingsområder er ivaretakelse av håndverkstradisjoner, og i denne runden er det gitt støtte til 13 prosjekter som skal bidra til kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk og økt tilgang til ulike typer verksteder. En av disse er Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter som får midler til å fylle «reperbanebygget» med håndverksaktivitet og kunnskap om kystkulturen. Det legges opp til faglig samarbeid med Færder videregående skole, som er nærmeste nabo.

Stiftelsen får også mange søknader om støtte til leke- og aktivitetsplasser i nærmiljøet og skolegården. 19 lekeplass- og 13 skolegårdsprosjekter får tildelinger på til sammen 7,7 millioner kroner. Også badekulturen får et løft flere steder, der frivillige organisasjoner har tatt på seg jobben med å tilrettelegge for resten av lokalmiljøet. Nå gis det støtte til fem initiativer til badstuer og oppgradering av badeplasser. En av disse er Nærsnes vel som får støtte til flytende badstue.

Nye muligheter fremover

Blir du inspirert til å søke støtte? Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. desember, 1. april og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no (lenke)

Emner

Regions


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 7 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123
Håvard Ruud

Håvard Ruud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon 91811350