Gå videre til innhold
Kodeklubben Hadeland er satt i gang av engasjerte foreldre som ønsker å vekke nysgjerrigheten til barna for teknologi. De var en av flere kodeklubber som fikk støtte til utstyr til koding i 2019. (Foto: Sverre Chr. Jarild)
Kodeklubben Hadeland er satt i gang av engasjerte foreldre som ønsker å vekke nysgjerrigheten til barna for teknologi. De var en av flere kodeklubber som fikk støtte til utstyr til koding i 2019. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Pressemelding -

800 millioner kroner til gode formål i 2019 – høye ambisjoner også for 2020

Årsregnskapet for 2019 viser at Sparebankstiftelsen DNB bidro med 800 millioner kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen ønsker å opprettholde et høyt nivå på tildelingene også i 2020, til tross for at koronasituasjonen har medført fall i aksjemarkedet og usikkerhet omkring utbyttet fra DNB.

- Når Sparebankstiftelsen DNB legger fram årsregnskapet for 2019, er disse tallene allerede historie. Den økonomiske situasjonen i Norge og verden rundt oss er totalt forandret den siste måneden, sier stiftelsens direktør André Støylen.

Målt i tildelinger til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

- Vårt viktigste bidrag i koronakrisen er å opprettholde et høyt nivå på tildelingene, slik at organisasjonslivet og frivilligheten raskt kan komme tilbake til normal aktivitet, fortsetter Støylen.

Sparebankstiftelsen DNB eier 8 prosent av DNB, og utbyttet på disse aksjene er stiftelsens viktigste inntektskilde. Basisen for stiftelsens tildelinger var i 2019 et utbytte på 1 072 millioner kroner fra DNB.

DNB har nå utsatt avgjørelsen om årets utbytte til høsten.

– Som nest største eier i banken har vi forståelse for at DNB avventer å beslutte utbyttet. Men konsekvensen er at stiftelsen ikke mottar 1,2 milliarder kroner i mai, slik forventningen var. Gjennom bruk av egne finansplasseringer ønsker vi likevel å opprettholde tildelingene i 2020 omtrent på nivå med fjoråret, sier Støylen.

Hovedtyngden av stiftelsens allmennyttige bidrag er tilskudd til prosjekter etter søknader. Stiftelsen mottok over 4000 søknader i 2019. 1411 av disse fikk tildelt til sammen 609 millioner kroner til små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til tiltak av nasjonal betydning over hele landet. Stiftelsen støtter tiltak innenfor fire formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Sparebankstiftelsen DNB har også et program for samfunnsnyttige investeringer, først og fremst kunst til museer og instrumenter til musikere. I 2019 ble det investert for 136 millioner kroner. Det ble kjøpt 15 kunstverk til norske museer for til sammen 60 millioner kroner, og 16 strykeinstrumenter for til sammen 71 millioner kroner.

Videre brukte stiftelsen 55 millioner kroner til å skape aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer, herunder aktivitet i kulturhuset Sentralen i Oslo.

- Ny investeringsramme for kunst og instrumenter vil bli utsatt til DNB-utbyttet er avklart. Store tildelinger som går over flere år vil også kunne bli utsatt. Ut over dette ønsker stiftelsen så langt som mulig å opprettholde det planlagte aktivitetsnivået for 2020, selv om årets inntekter nå er meget usikre, opplyser Støylen.

Årsrapport 2019 (regnskap fra s. 82)

Økonomisk resultat

Sterk utvikling i finansmarkedet ga et meget godt resultat for Sparebankstiftelsen DNB i 2019. Resultatet ble 2 076 millioner kroner, mot 250 millioner kroner i 2018. Finansinntektene var 2791 millioner kroner i 2019 (mot 770 millioner kroner året før), og består av:

  • 1689 millioner kroner i verdiendring på finansielle investeringer og gevinst ved salg av verdipapirer.
  • 1072 millioner kroner i utbytte fra DNB.
  • 30 millioner kroner i øvrige finansinntekter.

Verdistigningen i finansporteføljen i 2019 er betydelig redusert som følge av fallet i aksjemarkedet i første kvartal 2020.

Driftskostnadene utgjør 52 millioner kroner, som tilsvarer 6 prosent av formålskostnadene. Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123

Relatert materiale