Gå videre til innhold
I 2020 fikk Drammens Ballklubb støtte til utbygging av klubbhuset. På bildet trener DBK Bandy Jenter. (Foto: Siw Myhre)
I 2020 fikk Drammens Ballklubb støtte til utbygging av klubbhuset. På bildet trener DBK Bandy Jenter. (Foto: Siw Myhre)

Pressemelding -

Årsregnskap for 2020: 904 millioner kroner til gode formål

Sparebankstiftelsen DNB bidro i 2020 med 904,1 millioner kroner til allmennyttige formål (opp fra 799,5 mill i 2019). Til tross for at DNB ikke kunne betale utbytte i 2020, har stiftelsen opprettholdt et høyt nivå på tildelingene.

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av DNB. Utbyttet fra disse aksjene er normalt stiftelsens viktigste inntektskilde og bestemmende for hvor mye som kan brukes til allmennyttige formål. I 2020 kunne DNB ikke betale utbytte, som følge av myndighetenes koronarestriksjoner.

- Stiftelsens viktigste bidrag i koronatiden var å opprettholde et høyt nivå på tildelingene, selv om utbyttet fra banken uteble. Ved å bruke av egne finansplasseringer har vi bidratt til å opprettholde aktivitet og legge til rette for at organisasjonslivet og frivilligheten raskt skal kunne komme tilbake til normal aktivitet etter korona, sier stiftelsens direktør André Støylen.

Tildelinger og allmennyttige investeringer i 2020

Målt i tildelinger til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

Hovedtyngden av stiftelsens allmennyttige bidrag er som tildelinger til prosjekter etter søknader. Stiftelsen gir tildelinger innenfor fire formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

I 2020 mottok stiftelsen 5 233 søknader. 2 112 av disse fikk tildelt til sammen 686,2 millioner kroner til prosjekter både lokalt i Østlandsområdet og til tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

I tillegg var det i 2020 et samarbeid med Amedia om tildelinger fra 72 lokalaviser til aktivitets- og fritidstilbud i avisenes nedslagsfelt. 2 865 søknader kom inn og til sammen 24,8 millioner kroner ble tildelt 940 prosjekter over hele landet.

Inkludert denne ordningen ble det i 2020 behandlet 8 098 søknader og tildelt 711,1 millioner kroner til 3 054 prosjekter. Tilsvarende tall for 2019 var 4 082 søknader, og 609 millioner kroner til 1 411 tiltak.

Sparebankstiftelsen DNB har også et program for allmennyttige investeringer. I 2020 ble det gjort allmennyttige investeringer for 132,4 millioner kroner, fordelt på eiendomskjøp, instrumenter til musikere og kunst til norske museer (2019: 135,8 mill).

I 2020 kjøpte stiftelsen tre eiendommer for å gjøre dem tilgjengelige for allmennyttig virksomhet og for å ivareta de historiske verdiene.

  • Jernbanebygningen i Kragerø ble kjøpt av Kragerø kommune for å sikre den historiske bygningen som en allmenn arena for lokal­samfunnet. I samarbeid med lokale krefter er målet å fylle bygningen med et mangfold av aktiviteter.
  • Gårdseiendommen Trantjern i Nordmarka ble kjøpt i forståelse med Skiforeningen og DNT Oslo, som skal utvikle og drifte stedet. Skiforeningen ønsker å gi tilbud om aktiviteter og overnatting, mens DNT Oslo ønsker å etablere en ubetjent DNT-hytte.
  • Området og eiendomsmassen tilhørende Det Norske Myntverket på Kongsberg ble kjøpt i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum. Hensikten er å åpne området for allmenheten, bevare myntproduksjonen på området og å vise denne industri­historien for publikum.

Videre brukte stiftelsen 63,3 millioner kroner til å skape aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer (2019: 54,9 mill). Til sammen utgjorde dermed samlede formålskostnader 904,1 millioner kroner i 2020 (2019: 799,5 mill).

Årsrapport 2020

Økonomisk resultat

Sparebankstiftelsen DNB har for 2020 et resultat før skatt på 528,2 millioner kroner, mot 2 075,8 millioner kroner i 2019. I dette regnskapsåret har ikke stiftelsen mottatt utbytte fra DNB, i motsetning til i 2019 da stiftelsen mottok 1 072 millioner kroner i utbytte.

Finansdepartementet anbefalte i januar 2021 å begrense utbyttet for 2019 til 30 prosent av akkumulert overskudd for 2019 og 2020. Styret i DNB besluttet som følge av dette et utbytte på 8,40 kroner per aksje for 2019, som ble utbetalt i mars 2021.

Finansinntektene i 2020 er på 1 350,2 millioner kroner (mot 2 791 i 2019), og består av:

  • 1 329,6 millioner kroner i verdiendring på finansielle investeringer og gevinst ved salg av verdipapirer.
  • 20,6 millioner kroner i øvrige finansinntekter.

Driftskostnadene utgjør 48,4 millioner kroner, som tilsvarer 5,3 prosent av formålskostnadene. Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med 7,5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Pressekontakt

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123