Gå videre til innhold
Danselinjene ved Lillestrøm, Ski, Rud og Jessheim videregående skoler laget jubileumsforestilling på taket av Operaen og feiret 25 år med danseundervisning i 2021. Sparebankstiftelsen DNB bidro med støtte til gjennomføringen. (Foto: Goodiebag Media)
Danselinjene ved Lillestrøm, Ski, Rud og Jessheim videregående skoler laget jubileumsforestilling på taket av Operaen og feiret 25 år med danseundervisning i 2021. Sparebankstiftelsen DNB bidro med støtte til gjennomføringen. (Foto: Goodiebag Media)

Pressemelding -

Over en milliard kroner til gode formål i 2021

Årsregnskapet for 2021 viser at Sparebankstiftelsen DNB bidro med 1.037,9 millioner kroner til allmennyttige formål i 2021 (opp fra 904,1 mill i 2020).

Bidragene i 2021 ble fordelt slik:

 • 931,1 millioner kroner ble tildelt til 2.687 små og store prosjekter, både lokalt i Østlandsområdet og til viktige nasjonale tiltak.
 • 43,3 millioner kroner til allmennyttige investeringer, i form av kunst til norske museer og strykeinstrumenter til musikere.
 • 79,2 millioner kroner til øvrige formålskostnader, herunder aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer.

Målt i tildelinger til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge.

Tildelinger og allmennyttige investeringer i 2021

Hovedtyngden av bidragene gis som tildelinger til prosjekter etter søknader innenfor fire formålsområder:

 • · Kunst og kultur
 • · Nærmiljø og kulturarv
 • · Natur og friluftsliv
 • · Idrett og lek

I 2021 mottok stiftelsen 6.429 søknader. 2.616 av disse fikk tildelt til sammen 931,1 millioner kroner til prosjekter både lokalt i Østlandsområdet og til tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

Inkludert i disse tallene er en egen ordning med tildelinger fra lokalavisene, som et samarbeid mellom Amedia og Sparebankstiftelsen DNB. Her kan lag, foreninger og organisasjoner søke om støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i avisenes nedslagsfelt. Her kom det inn i alt 2.055 søknader og ble delt ut til sammen 24,9 millioner kroner til 710 prosjekter over hele landet.

Sparebankstiftelsen DNB har også et program for allmennyttige investeringer. I 2021 ble det kjøpt kunst til norske museer for 43,3 millioner kroner.

Utbyttet fra DNB

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB. Utbyttet fra aksjene er stiftelsens viktigste inntektskilde og førende for hvor mye som brukes til allmennyttige formål.

I mars 2021 mottok stiftelsen utbytte fra DNB på 1.092 millioner kroner for regnskapsåret 2019, som grunnet myndighetenes utbytterestriksjoner som følge av pandemien, ikke ble utbetalt i 2020. I november mottok stiftelsen 1.170 millioner kroner i utbytte på DNB-aksjene (9 kroner pr aksje) for 2020.

- I 2021 har vi mottatt et samlet utbytte som kompenserer for manglende utbytte i 2020. Stiftelsen har derfor gjennom pandemien kunnet tildele like mye i støtte til gode formål som vi hadde planlagt for disse årene. Det er vi veldig glad for, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Resultat for 2021

Sparebankstiftelsen DNB har for 2021 et resultat før skatt på 2.704,7 millioner kroner, mot 528,2 millioner kroner i 2020.

Stiftelsens regnskap presenteres i tråd med NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette innebærer at føring av midler til tildelinger og aktivitetstiltak synliggjøres som en del av stiftelsens resultater.

Hovedkomponentene i regnskapet:

 • Anskaffede midler utgjør 3.753,2 millioner kroner og består av:
  • Utbytte fra DNB på 2.264,7 millioner kroner.
  • Verdiendring på finansielle investeringer samt gevinst og tap på salg av verdipapirer på 1 459,2 millioner kroner.
  • Øvrige finansinntekter på 27,9 millioner kroner.
 • Tildelinger og aktivitets- og øvrige formålskostnader utgjør 994,6 millioner kroner i 2021, mot 771,7 millioner kroner i 2020.
 • Formålsinvesteringer i stiftelsen og datterselskap er 43,4 mill. kroner, slik at samlede formålskostnader utgjør totalt 1 038 millioner kroner i 2021 (tildelinger, aktivitets-/øvrige formålskostnader og formålsinvesteringer) for stiftelsen med datterselskap. I 2020 var formålskostnadene 904,1 millioner kroner.
 • Samlede driftskostnader var 53,6 millioner kroner, noe som utgjør 5 prosent av formålskostnadene. I 2020 var driftskostnadene 50,3 millioner kroner.

Årsrapport 2021


Related links

Emner


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8,4 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Andre sparebankstiftelser dekker andre geografiske områder.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål.

For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriterer Sparebankstiftelsen DNB tiltak i det geografiske området som i sin tid var Sparebanken NORs kjerneområde – Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Kontakter

André Støylen

André Støylen

Administrerende direktør +47 950 69 536
Marit Fagnastøl

Marit Fagnastøl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 911 04 123